Beklenen tebliğ yayımlandı

Yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin türk bayrağına geçişine ilişkin tebliğ (tebliğ no: 2017/3)
Yat ve teknelere ilişkin mevzuatın değiştirilmesi çalışmaları geçtiğimiz günlerde tamamlanmış, sadece konuya özgü tebliğin hazırlanıp yayımlanması beklenmekte idi. Ulaştırma Bakanı Sayın Ahmet Arslan, konunun gündeme geldiği günlerde, Türk bayraklı teknelere vergi ve marinalarda kira indirimi sağlayacaklarını, yabancı bayraklı teknelere yurtdışına çıkış zorunluluğu getireceklerini söylemiş, düşündükleri düzenlemelerle 5 bin yatın Türk bayrağı çekmesi beklendiğini ifade etmişti.
Önce Özel Tüketim Vergisinde 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik yapıldı. MADDE 7- 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallar ile 89.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallardan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı yüzde 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. KDV aynı şekilde yat ve teknelerde yüzde 1’dir. Ancak madde 8 ile süre sınırlaması getirilmiştir. Buna göre 30.04.2017 son tarihtir.
MADDE 8- 30.04.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan ekli (2) sayılı cetvelde yer alanların özel tüketim vergisi oranları yüzde 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

2017/3 sayılı tebliğin yat sahiplerini ilgilendiren en önemli maddesi 4. Maddedir. Bu konudaki işlemleri bu maddeye göre sırasıyla yapacaksınız .
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerine göre yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekmiş olan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili ile serbest dolaşıma girişi için liman başkanlıklarınca aşağıdaki şartlar aranır:
a) 27.01.2017 tarihinden önce iktisap edildiğini ve bayrağını taşıdığı ülke kayıtlarında olduğunu gösterir belge,
b) Bayrağını taşıdığı ülkenin kaydından terkin edildiğine dair belgenin başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde getirileceğine ilişkin taahhüt,
c) Teknenin adına kayıt edileceği kişi gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise; imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi, vergi numarası,
ç) İnternet üzerinden gemi isim başvurusunun yapılması,
d) Bağlama kütüğüne kayıt için ruhsatname harcının veya ücretinin yatırıldığına dair belge,
e) Gemi siciline kayıt edilecek teknelerin ulusal mevzuata göre ölçümünün yapılması,
f) Bağlama kütüğüne kayıt için teknenin mevcut kayıtlardaki ölçüm değerlerinin esas alınması.
(2) Bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlendikten sonra en geç 1 (bir) yıl içinde ulusal mevzuata göre ölçüm işleminin yapılmasından tekne maliki/malikleri sorumludur.
Kayıt, tescil ve gümrük işlemleri
MADDE 5 – (1) 4 üncü maddedeki şartları yerine getiren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemisi malikinin veya birden fazla malikin olması durumunda maliklerinden birinin talebi üzerine, liman başkanlığınca kayıt veya tescili önceki kayıt belgesinde yer alan maliklerin tamamı adına yapılır. Kayıt veya tescili yapılan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerine ilişkin gümrük işlemleri, liman başkanlıklarının ilgili gümrük idaresine kayıt veya tescilinin yapıldığının bildirimini müteakip altmış gün içinde tamamlanır. Söz konusu bildirim, İthalat Mevzuatı uyarınca aranan belgeler yerine geçer.

Yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin vergilerinin yüksekliği nedeniyle yabancı bayrak altında olan sahipleri elinizi çabuk tutun. Bu Türk Bayrağı çekmek için, kendi bayrağımızın altında gezinmek için iyi bir fırsat.

Sayı: 1087 – Tarih: 07.03.2017

About Ahmet ÖZENALP

1953 doğumluyum. Yüksek öğrenimini Bursa’da tamamladım. 1984 yılında Gümrük Müşaviri oldum. Mesleğimi halen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak sürdürmekteyim.1998 Yılında Bugümder’in Kurucu Başkanı oldum.Bu görevimi aralıksız 10 yıl sürdürdüm....

Check Also

Serbest Bölgeler Kanunu’nda değişiklik yapıldı

24.02.2017 tarih ve 29989 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla 3218 Sayılı Serbest Bölgeler …

Watch Dragon ball super