FAALIYETLERIMIZ

TESPİT İŞLEMLERİ

A) Genel ve özel antrepolara ilişkin tespit işlemleri;

 • AN-1Genel ve Özel Antrepo açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine yönelik tespit yapılması.
 • AN-2Genel ve Özel Antrepolardaki genişleme-daralma başvuru dosyalarının ön incelemesine yönelik tespit yapılması.
 • AN-3Genel ve Özel  Antrepolardaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespit.
 • AN-4Genel ve Özel Antrepolardaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesine ilişkin tespiti.
 • AN-5Antrepo devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespitinin yapılması.
 • AN-6Özel Antrepolara her eşya giriş ve çıkış işleminde tespit yapılması.
 • AN-7Genel ve Özel Antrepoların fiziki sayımı yapılarak stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespit yapılması.
 • AN-8Genel Antrepolara eşya giriş çıkışlarının tespiti.
 • AN9,Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçleme işlemlerinin tespiti

 

B) Geçici ithalat rejimine ilişkin tespit işlemleri;

 • GC-1Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu bit kısım eşyanın rejimin ön gördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının süre uzatımlarının değerlendirilmesinin tespiti,
 • GC-2Tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildiğinin tespiti,
 • GK-1Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işlemine ilişkin tespit.
 • DR-1Gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamındaki eşya ile ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edecek tespit.
 • NK-1Nihai kullanım konusu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespiti.

 

C) Dolaşım Belgeleri mevzuatına ilişkin tespit işlemleri;

 • SK1 Sonradan kontrolü talep edilen A.TR dolaşım belgeleri ile EUR. 1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikalan ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının sıhhat ve doğrulukları ile, ilgili mevzuatlarına uyarlılıklarının  tespiti,
 • INF4 Bir tedarikçi beyanına istinaden INF 4 Bilgi Formu talep edilen ihracata konu eşyanın tercihli menşe statüsünün tespiti,
 • EU-2 Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespiti.
 • AT1,4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu; ancak bu eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, İhracatı ve Yatırımları Teşvik mevzuatı hükümleri ve İthalat Rejiminin Mahrecine İade hükümleri saklı kalmak ve eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak serbest dolaşım statüsünün belirlenmesini

 

D) Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin tespit işlemleri;

 • OK1, onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini kapsar.

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Danışmanlığı;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının  21 Mayıs 2014,   29006  Sayılı  Resmi  Gazete yayınlanan  “Gümrük İşlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliği”  kapsamında  Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO Authorized Economic Operator) ve Authorized Carrier (Authorized Carrier) konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 

Watch Dragon ball super