Serbest Bölgeler Kanunu’nda değişiklik yapıldı

24.02.2017 tarih ve 29989 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunla 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun bazı maddeleri değişmiş, bazı maddelere ekleme yapılmış, bazı maddeler de yürürlükten kaldırılmıştır.
Daha öncede serbest bölgelerle ilgili bu köşede birçok yazı yazdım.
Bu yazılarımda serbest bölgede yaşanan birçok sorunu gündeme taşıdım.
Bunların içinde serbest bölgenin en önemli sorunlarından biri olan, işleme faaliyeti sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar konusunda bölge firmaları çok sıkıntıları yaşadılar.
Bu önemli konuda, bu yasa değişikliği ile işlemlerin kolaylaştırılmasına dönük iki bakanlık müşterek düzenleme yapılabilecek.
Madde 4 – 3218 sayılı Kanunun 8’nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut ikinci fıkrasında yer alan ‘Yeni Türk Lirasını’ ibaresi ‘Türk Lirasını’ şeklinde değiştirilmiştir.
‘Serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelerde yatırım amaçlı olarak kullanılan makine ve ekipmanın bakım onarım ihtiyaçlarının Türkiye’nin diğer yerlerinde karşılanması, bölge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdaların Türkiye’ye çıkarılması, Türkiye’nin diğer yerlerinde yapılacak film çekim faaliyetlerinde kullanılacak araç-gereç ve ekipmanın bölgeden geçici çıkışı ve benzeri özellik arz eden durumlarda vergi mükellefiyetine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, iş ve işlemlerin basitleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenir.

Serbest bölgenin tanımı daha da genişletildi.
Aşağıdaki düzenleme ile bazı yerler bir bütün olarak serbest bölge ilan edilebilir.
Madde 2 – 3218 sayılı Kanunun 6ncı maddesinin birinci fıkrasına ‘Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber;’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘yer ve sınırları Bakanlar Kuruluncabelirlenmiş,’ ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. ‘Bu Kanun kapsamında kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulan kullanıcılar ve işleticiler, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlenecek vergi dışı teşviklerden yararlandırılır. Bu Kanun kapsamında kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulmayan kullanıcılar, yatırım ve işletme safhalarında bu Kanun kapsamında yararlanılmayan vergi ve vergi dışı teşviklerden ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yararlandırılır.’
Madde 6 – 3218 sayılı Kanuna aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
‘Yurt dışında bölgeler kurulması:
Ek madde 2- 03.06.2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12nci maddesinde yer alan serbest bölgeler, özel bölgeler, dış ticaret merkezleri ve lojistik merkezlerin yurt dışında kurulacağı ülkeleri belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu bölgelerin, Türkiye’de yerleşik bir şirket eliyle kurulmasına ve işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilir.
Birinci fıkrada belirtilen bölgelerin kurulmasına, işletilmesine ve tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Yurt dışında kurulan bölgelere Türkiye’de yerleşik şirketlerce yapılacak yatırımlara yönelik devlet yardımlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.’

Değerli okuyucular; Serbest Bölgeler Kanunu’ndaki değişiklikler bunlarla da sınırlı değil.
Ben her zaman olduğu gibi değişikliklerin bazı maddelerini alabildim.
(Tamamı için bakınız: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170224-1.pdf 24.02.2017 tarih ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de görebilirsiniz.)

Sayı: 1086 – Tarih: 28.02.2017

About Ahmet ÖZENALP

1953 doğumluyum. Yüksek öğrenimini Bursa’da tamamladım. 1984 yılında Gümrük Müşaviri oldum. Mesleğimi halen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak sürdürmekteyim.1998 Yılında Bugümder’in Kurucu Başkanı oldum.Bu görevimi aralıksız 10 yıl sürdürdüm....

Check Also

Beklenen tebliğ yayımlandı

Yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin türk bayrağına geçişine ilişkin tebliğ (tebliğ no: …

Watch Dragon ball super