Yeni Gümrük Kanunu taslağı çok önemli düzenlemeler getiriyor (2)

Yeni Gümrük Kanunu taslağı çok önemli düzenlemeler getiriyor (2)

Değerli okuyucular, geçtiğimiz hafta ikinci bölümünü yazdığım “Yeni Gümrük Kanunu Taslağı Çok Önemli Düzenlemeler Getiriyor” başlıklı yazıma bu hafta kaldığımız yerden devam ediyorum.
Okuyucularım hatırlayacaklardır, özellikle ekonomik operatör kavramı üzerinde daha fazla durmuş, konunun 2005 yılındaki konferansından dahi bahsetmiştim.
(Daha geniş bilgi içiniz bakınız:
http://www.ekohaber.com.tr/ekohaber-ahmet-ozenalp-13-12-2016-yazisi-yazi_id-27015.html)
Yeni Gümrük Kanunu, ekonomik operatörlerle ilgili ciddi kolaylıklar getiriyor. Bunlardan biri, gerekli teminatın sağlanmış olması şartıyla ve talep edilmesi halinde, Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör statüsü tanınan kişinin, tek bir beyanına ilişkin gümrük vergilerinin ödenmesi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz güne kadar ertelenebilecektir.
(Bknz. Madde-86 gümrük vergilerinin ödenmesi, tebliğ tarihini izleyen günden itibaren otuz güne kadar ertelenebilir.)
İkincisi ise, ayrıca Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör statüsü tanınan kişinin bir takvim ayı içerisinde işlem gören birden fazla beyanına ilişkin gümrük vergilerinin toplu olarak ödenebilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. (Bknz. Madde-86)
Gümrük beyannamesinin, eşyanın gümrüğe sunulmasından önce verilebilmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu durumda beyannamenin verilmesinden itibaren otuz gün içinde, eşyanın gümrüğe sunulmaması durumunda, gümrük beyannamesi verilmemiş sayılacaktır.
Kanun taslağında, diğer basitleştirmeler adı altında aşağıdaki düzenlemeler yer almaktadır.
1-Farklı Tarife Alt Pozisyonlarındaki Eşyanın Gümrük Beyanının Basitleştirilmesi:
Bir taşıma belgesi veya taşıma belgesi yoksa fatura kapsamı eşyanın farklı tarife alt pozisyonlarında sınıflandırıldığı ve her bir eşya için tarife alt pozisyonuna göre ayrı gümrük beyanı verilmesinin ilave iş yüküne ve ödenecek gümrük vergisine oranla aşırı bir masrafa neden olacağı hallerde, gümrük idaresi beyan sahibinin başvurusu üzerine, bu belge kapsamı eşyanın tamamına, tarife alt pozisyonuna göre en yüksek gümrük vergisi oranına tabi eşyaya uygulanacak vergi oranını uygulayabilir.
Ticaret politikası önlemlerinin uygulanmasında eşyanın tabi olduğu tarife alt pozisyonuna göre sınıflandırmasının gerekli olduğu hallerde bu hüküm uygulanmayacaktır.
2-Merkezi Gümrükleme; Gümrük idareleri, Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör statüsü tanınan kişilerin başvurusu üzerine gümrük beyannamesinin, eşyanın sunulduğu gümrük idaresi yerine bu kişinin yerleşik olduğu yerdeki gümrük idaresine verilmesine izin verebilir.
3-Kayıt Yoluyla Beyan; Gümrük idareleri başvuru üzerine, beyanın yapıldığı anda beyan sahibinin elektronik sistemindeki beyanname bilgilerine erişilebilmesi koşuluyla, basitleştirilmiş beyan da dahil, kayıt yoluyla beyan yapılmasına izin verebilir.
4-Öz Değerlendirme; Gümrük idareleri başvuru üzerine, gümrük idaresince yapılması gereken belirli gümrük işlemlerini yerine getirmek, ödenecek gümrük vergilerini belirlemek ve gümrük gözetiminde belirli kontrolleri gerçekleştirmek üzere Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör statüsü tanınan kişilere izin verebilir.
4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda eşyanın teslimi olarak yapılan düzenlemeler, taslakta eşyanın serbest bırakılması şeklinde düzenlenmiştir.
Taslakta, eşyanın bir depolama rejimi (antrepo-serbest bölge rejimleri) altında kalış süresi sınırsızdır, hükmü yer almakta, ancak bir beyanname verilmesi durumunda, gümrük işlemlerinin beyannamenin tescil edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde bitirilmesi gerektiği, bu süre içinde işlemi bitirilmeyen eşyanın tasfiye edileceği hükmü yer almaktadır.
Taslakta gümrük antrepolarına konulacak eşyalar arasında 4458 sayılı kanunda yer alan ‘’Gümrük antreposuna alınması halinde ihracata ilişkin önlemlerden yararlanabilecek serbest dolaşımda bulunan eşya’’ ibaresi yer almamaktadır.
Çıkış özet beyanı, taşıyıcı yerine, ihracatçı veya gönderici ya da taşıyıcı tarafından adına veya hesabına hareket edilen diğer bir kişi tarafından verilebilecektir. Taslakta, Gümrük müşavirliği ve gümrük müşavir yardımcılığı sınavlarına giriş sayısı üç ten 5’e çıkarılmak suretiyle sorunlu olan bir konuda çözümlenmek istenmiştir. (4458 Sayılı Gümrük Kanuna göre üçer defa girilebilmektedir.)Taslakta, cezalar ile ilgili genel açıklamalar bölümünde “Yargı mercileri tarafından iptal edilen genel tebliğ ve genelgeler hariç olmak üzere, bir hükmün uygulanması hususunda gümrük idaresinin genel tebliğ veya genelgede değişiklik yapmak suretiyle görüş değiştirmesi veya gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazılı olarak hatalı izahat verilmiş olması halinde bu kısım hükümlerine göre para cezası ve faiz uygulanmaz” hükmüne yer verilmiştir. Bu konuda ilerde mükelleflerin çok işine yarayacak çok kolaylık getirecektir. Değerli okuyucular; gelecek hafta 234. Maddedeki Para Cezaları ve Dahilde İşleme İzin Belgesi konularında görüşlerimizi belirtip, Gümrük Kanunu ile ilgili incelemelerimizi sonlandıracağız.

Facebook
Sayı: 1077 – Tarih: 27.12.2016

About Ahmet ÖZENALP

1953 doğumluyum. Yüksek öğrenimini Bursa’da tamamladım. 1984 yılında Gümrük Müşaviri oldum. Mesleğimi halen Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olarak sürdürmekteyim.1998 Yılında Bugümder’in Kurucu Başkanı oldum.Bu görevimi aralıksız 10 yıl sürdürdüm....

Check Also

Beklenen tebliğ yayımlandı

Yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin türk bayrağına geçişine ilişkin tebliğ (tebliğ no: …

Watch Dragon ball super